اسناد دولتي در باره منسوخ کردن زبان ترکي توسط مدارس فارسي‌زبان

اسناد دولتي در باره منسوخ کردن زبان ترکي و فارس‌سازي اجباري ترکها توسط مدارس فارسي‌زبان
بنا به گزارشات رسمي سالهاي ١٣٠٤-١٣٠١
مئهران باهارلي
Share