الوداع ای «جانِ» آذربایجان

این مادران که اینگونه در آغوش در حال اعتزال دریاچه نشسته اند به روزهای نه چندان دور می اندیشند.به آن روزها که دریاچه عروسی زیبا بود و با صدای دلنشین امواجش به استقبال آنها می آمد و درآغوش خود خستگی راه را از آنها می گرفت. ….. / عکس و متن : محمد علیمرادی    >>>>>>

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.