سلطان جدید ترکیه / گزارش اشپیگل درباره اردوغان

تک تیراندازها بر روی بام ها نگهبانی می دهند و هلی کوپترها بر فراز میدانی که انبوه پرچم های سرخ منقش به هلال ماه در آن به اهتزاز درآمده اند می چرخند. هزاران نفر خود را از استانبول، آنکارا و دریای سیاه به این جا یعنی به شهر کوچک یوزقات واقع در آناتولی مرکزی رسانده اند و از ساعت ها پیش و در گرمای سوزان انتظار می کشند تا از آن مرد تجلیل کنند. آنها نام او را فریاد می زنند و از بلندگوهای میدان سرود انتخاباتی آن مرد پخش می شود:” مرد ملت، رجب طیب اردوغان”.

Read more