مصاحبهُ با رامین کامران در بارهُ نخست وزیری دکتر شاپور بختیار

حسن بهگر: برخی بر این باورند که بختیار دیر آمده بود و سعی بیهوده می کرد و محکوم به شکست بود. آیا به نظر شما چنین بود؟

رامین کامران: در دیر آمدن بختیار شکی نیست. شاه باید از همان موقع که متوجه شد اعتراضات جدی است و از پس آنها برنخواهد آمد، حکومت را به دست لیبرال های جبههُ ملی میداد که موجه ترین نیروی مخالف بودند و تنها گروه خواستار حکومت دمکراتیک و به علاوه، در قالب قانون اساسی مشروطیت که مرجع اصلی و جدی تحقق دمکراسی در ایران بود، عمل میکردند، یعنی با اصل سلطنت مخالفتی نداشتند. ولی شاه تا حد امکان گرانجانی کرد و تمامی سعی خویش را به کار بست تا به هر قیمت هست، حکومت اتوریتر خود را نجات دهد و وقتی که به کلی از این کار نومید شد، رفت سراغ جبههُ ملی. نه به این خاطر که به فکر رفرم افتاده بود، اگر چنین قصدی داشت که میبایست زودتر سراغ اینها را میگرفت، برای این رفت که شکست خود را قبول کرده بود و برای خارج شدن از بازی و از مملکت، احتیاج به کسی داشت که کشور را به دستش بسپارد، چون همینطوری نمیتوانست دست زنش را بگیرد و به بهانهُ مرخصی استعلاجی، سوار طیاره شود و برود بیرون. … Read more