شرایطی که توافق لوزان را تحمیل کرد – یونس شاملی

yunes_shameliپس از بیش از یک دهه مناقشه، مباحثه و مذاکره بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران سه روز پیش کشورهای ” گروه 5+1 ” به تفاهمی قابل بحث با ایران دست یافتند و بیانیهء کتبی آن تفاهم نیز در شهر لوزان سوئیس به دو زبان انگلیسی و فارسی قرائت شد. توافق لوزان در فضای مطبوعات بحث و جدل های طویل موافقان و مخالفان را منعکس میکند.

Read more

نظر بنی صدر در مورد توافق هسته ای

در حقیقت:  توافق یک طرفه است. هم بدین خاطر که تعهدها را ایران می‌پذیرد اما، مجازاتها را، بخشی از آنها را، وضع کنندگان به حال تعلیق در می‌آورند و هم بدین لحاظ که کشورهای ۵+۱ و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کنترل کننده اند و ایران کنترل شونده‌.

Read more

حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی کشور به کدام معنا؟ – احمد مرادی

 ایجاد وفاق ملی در کشور چند فرهنگی و چند زبانی مثل ایران که آسیبهای فراوانی دیده است به آسانی میسر نیست. دولتی میتواند در این راه موفق باشد که سیاست استراتژیک روشنی در همه زمینه های رشد جامعه از پاسخ به مسئله اقتصادی گرفته تا اجتماعی و حقوق اقوام و ملیتها و محیط زیست و زنان و غیره داشته و ساختار سیاسی متناسب با ترکیب جمعیت در اداره کشور را تأمین نماید … Read more

مسابقۀ یزد و رفسنجان- رامین کامران

انتخاب اخیر یزدی به ریاست مجلس خبرگان ـ چنانکه انتظار میرفت ـ انگیزۀ تولید شمار قابل توجهی تحلیل های رسانه ای شده است و چنانکه رسم است، بیشتر این تحلیل ها به استفادۀ موضعی از دو مقولۀ اصولگرا و اصلاح طلب (یا دوقلوهای نظیرشان) ختم گشته. عصارۀ حرفها این است که تندروها با کنار زدن رفسنجانی، امتیازی مهم به دست آورده اند ـ همین! نمونۀ جدیدی است از استفادۀ معمول و بی ثمر از مقولات دوقلویی که چندین سال است که تولید انبوه تحلیل در بارۀ تحولات جمهوری اسلامی را آسان نموده. … Read more

درد دل یک «مانقورد تجزیه طلب» محمد احمدی زاده

اگر قرار است اتفاقی توی ایران بیافتد، این امر با دست توی دست همدیگر گذاردن تمامی مردم ایران زمین علی الخصوص، دو بازوی پر قدرت از حیث جمعیتی ایران یعنی فارس و ترک اتفاق خواهد افتاد و این امر ممکن نیست مگر اینکه بخش فارس به خواسته های دیگر مردم ایران احترام بگذارد

اگر ترک و بلوچ و کرد و عرب امیدی در به دست آوردن خواسته های برحق خود ببیند، مگر مرض دارند که ساز مخالف بزنند. زدن مارک تجزیه طلبی بر پیشانی ملل غیر فارس بدون توجه به خواسته های آنها همان چیزی است که رژیم دیکتاتور نیز آن را می خواهد.. … Read more