شرایطی که توافق لوزان را تحمیل کرد – یونس شاملی

yunes_shameliپس از بیش از یک دهه مناقشه، مباحثه و مذاکره بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران سه روز پیش کشورهای ” گروه 5+1 ” به تفاهمی قابل بحث با ایران دست یافتند و بیانیهء کتبی آن تفاهم نیز در شهر لوزان سوئیس به دو زبان انگلیسی و فارسی قرائت شد. توافق لوزان در فضای مطبوعات بحث و جدل های طویل موافقان و مخالفان را منعکس میکند.

Read more