اورشلیم- باکو: پیوند مهم راهبردی و اقتصادی

اورشلیم- باکو: پیوند مهم راهبردی و اقتصادی
اِلای رِتیگ * – ترجمه: آرسن نظریان

• انتقادات زیادی درمورد رفتار مقامات آذری با زندانیان سیاسی و مسایل مربوط به حقوق بشر و آزادی مطبوعات متوجه آذربایجان است. بااینحال، لازم است اسراییل و غرب به طور کلی نفع خود را مشخصا در رشد سیاسی و اجتماعی چنین کشوری جستجو کنند تا آنرا درمقابل عناصر افراطی فعال در داخل و خارج کشور محافظت نمایند … … Read more

کوبانی نقطه اتحاد محافل ضد ترک ایران یاشار گولشن

واقعیت اینست که کوبانی تنها نقطه ای نیست که کردها بر علیه مصالح خود کار میکنند. همراهی سخنگویان و احزاب کردی با تحرکات گاه بگاه محافل مشکوک در مناطق مختلف آذربایجان غربی مورد تاسف بار دیگری در این زمینه است. این تحرکات، هم از نقطه نظر تبلیغاتی و طرح نقشه های توسعه طلبانه ارضی در آذربایجان غربی و هم از نقطه نظر عملیات نظامی بر علیه نیروهای حکومت مرکزی در این مناطق، تاثیرات منفی در همبستگی ائتنیک های مختلف برای کسب حقوق ملی ایجاد میکند که در نهایت زیانش در درجه اول متوجه جنبش ملی کرد در ایران میشود. 
تصور نمیکنم کسی در این شک داشته باشد که در آرایش کنونی نیروها -خواه از نظر نظامی و خواه از نظر اجتماعی و سیاسی- امیدی برای کسب خودمختاری مدنی و سیاسی کردهای ساکن ایران بدون حمایت جدی ترکها وجود داشته باشد. نه وزن جمعیتی، نه وزن سیاسی و نه وزن اجتماعی و نظامی آنها چنین امکانی را محتمل میسازد. هم حکومت ایران و هم نیروهای پان ایرانیست نیز این مساله را میدانند و به همین دلیل نیز به هر اقدامی دست میزنند تا از اتحاد عمل ترکها و کردها در ایران برای کسب حقوق ملی اشان جلوگیری کنند.

Read more

سلطان جدید ترکیه / گزارش اشپیگل درباره اردوغان

تک تیراندازها بر روی بام ها نگهبانی می دهند و هلی کوپترها بر فراز میدانی که انبوه پرچم های سرخ منقش به هلال ماه در آن به اهتزاز درآمده اند می چرخند. هزاران نفر خود را از استانبول، آنکارا و دریای سیاه به این جا یعنی به شهر کوچک یوزقات واقع در آناتولی مرکزی رسانده اند و از ساعت ها پیش و در گرمای سوزان انتظار می کشند تا از آن مرد تجلیل کنند. آنها نام او را فریاد می زنند و از بلندگوهای میدان سرود انتخاباتی آن مرد پخش می شود:” مرد ملت، رجب طیب اردوغان”.

Read more