شبکه های مجازی و طرح دغدغه های مشترک ارتباط میان زنان آذربایجانی

شبکه های مجازی با فراهم آوردن ارتباط زنان آذربایجان با زنان مرکز گرا و طرح دغدغه های مشترک ارتباط میان زنان آذربایجانی با همدیگر و نیز ارتباط با کنشگران مذکر آذربایجانی که دغدغه های حقوق بشری دارند و ارتباط با جنبش های اجتماعی دیگر و درنهایت تاثیر گذاری بر نهاد حکومت را میسر می سازد. … Read more